Kup wybrany silnik i zarejestruj się, aby uzyskać przedłużoną gwarancję o 1 rok już dziś! Sprawdź >

Zasady i warunki

Ograniczona gwarancja

ePropulsion Technology Co., Ltd. („ePropulsion”) gwarantuje, że jej produkty będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych w warunkach normalnego użytkowania, przy prawidłowej instalacji i rutynowej konserwacji przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty dostawy produktów klientom końcowym („Okres ograniczonej gwarancji”). Ograniczona gwarancja udzielana jest WYŁĄCZNIE pierwszemu klientowi końcowemu produktów ePropulsion. Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwych lub niezgodnych części. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w ciągu sześciu (6) miesięcy od wykrycia problemów, jak opisano poniżej.

Jeśli Okres ograniczonej gwarancji wygaśnie, nadal będziesz mógł korzystać z usług serwisowych oferowanych przez dealerów/dystrybutorów autoryzowanych przez firmę ePropulsion („Partnerzy serwisowi ePropulsion”) przy minimalnej opłacie za konserwację za każde zdarzenie.

We wszystkich przypadkach gwarancyjnych firma ePropulsion poniesie wyłącznie koszty naprawy i inne koszty (takie jak te związane z instalacją produktu, demontażem, transportem, finansowaniem, wynajmem itp.) wynikające bezpośrednio z problemów objętych wyłącznie Ograniczoną gwarancją. Wszelkie koszty nieistotne lub wykraczające poza zakres Ograniczonej gwarancji zostaną poniesione wyłącznie przez Klienta.

Oprócz ograniczonej gwarancji Klientowi mogą przysługiwać prawa ustawowe obowiązujące w Twojej jurysdykcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Żadne z postanowień niniejszej Ograniczonej gwarancji nie ma wpływu na takie prawa. Oprócz praw przyznanych na mocy niniejszej Ograniczonej gwarancji Klientowi mogą przysługiwać prawa do roszczeń gwarancyjnych wynikające z umowy zakupu z partnerami serwisowymi ePropulsion.

Produkty do użytku komercyjnego/profesjonalnego, nawet tymczasowego, nie są objęte ograniczoną gwarancją. Zamiast tego obowiązuje ustawowa gwarancja obowiązująca w Twojej jurysdykcji. Zachęcamy do skonsultowania się z partnerami serwisowymi ePropulsion w celu uzyskania odpowiedniej gwarancji i porady przed przystąpieniem do takiego użytkowania.

* Zastosowanie komercyjne/profesjonalne odnosi się do zastosowań, które charakteryzują się dużą częstotliwością użytkowania, wymaganiami dotyczącymi wysokiej niezawodności lub mają na celu zarabianie pieniędzy itp.

Aby zachować ważność gwarancji, należy przestrzegać:

 • Zachowaj etykietę produktu w stanie nienaruszonym i zapisz numer seryjny podany na etykiecie. Nigdy nie odrywaj etykiety od produktu. Produkt bez oryginalnej etykiety produktu nie jest objęty Ograniczoną gwarancją udzielaną przez ePropulsion;
 • Ograniczona gwarancja nie podlega przeniesieniu i nie będzie ponownie wydana;
 • Ograniczona gwarancja może od czasu do czasu ulegać zmianom. Aby uzyskać najnowszą wersję, odwiedź naszą stronę internetową (http://www.epropulsion.com).

Poza gwarancją

ePropulsion może odmówić uznania gwarancji, jeśli:

 • Jakakolwiek nieprawidłowa obsługa jest sprzeczna z treścią instrukcji obsługi;
 • Wypadek, niewłaściwe użycie, upuszczenie, niewłaściwa pielęgnacja lub przechowywanie, umyślne nadużycie, uszkodzenie fizyczne, przeładowanie, nadmierne rozładowanie lub nieautoryzowana naprawa;
 • Przedostanie się wody spowodowane przez źródła zewnętrzne, takie jak sieci rybackie, zanurzenie pod wodą itp.; Modyfikacje produktu, zmiany, demontaż lub montaż części/akcesoriów, które nie są wyraźnie dozwolone lub zalecane przez ePropulsion;
 • Awaria lub uszkodzenie spowodowane przez produkty innych firm; Materiały eksploatacyjne nie są objęte zakresem gwarancji (takie jak śmigło, anoda... itp.);
 • Zakupy produktów od nieautoryzowanych dealerów lub sprzedawców; Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia i rutynowych czynności serwisowych;
 • Produkt ulega dalszemu uszkodzeniu w wyniku niewłaściwego opakowania podczas dostawy. Dalsze uszkodzenie części zostanie uznane za nieobjęte gwarancją;
 • Bateria litowa jest sklasyfikowana jako przedmiot niebezpieczny UN9, wysyłanie i pakowanie musi odbywać się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa lokalnego. Nieprzestrzeganie może spowodować utratę gwarancji.

Procedury reklamacji gwarancyjnej

Aby zgłosić roszczenie z tytułu ograniczonej gwarancji, Klient powinien postępować zgodnie z procedurą zgłaszania roszczeń gwarancyjnych:

 1. Skontaktuj się z najbliższymi partnerami serwisowymi ePropulsion, którzy przekażą Ci dalsze instrukcje, jeśli takie wady są objęte Ograniczoną gwarancją lub ich gwarancją.
 2. Wyślij do nich wadliwy produkt wraz z Dowodem pierwszego zakupu (np. paragonem, fakturą itp., z informacją o zakupionym produkcie i datą zakupu), Potwierdzeniem rejestracji gwarancji online, fabrycznym numerem seryjnym, itp. Należy pamiętać, że wszystkie etykiety należy zachować w stanie nienaruszonym. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy powyższe informacje są prawidłowe, prawdziwe i kompletne.
 3. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zapakowany podczas dostawy, zdecydowanie zalecamy oryginalne opakowanie.
 4. Partnerzy serwisowi ePropulsion przeprowadzą diagnostykę i badanie wadliwych produktów w celu sprawdzenia zasadności roszczenia gwarancyjnego.
 5. Jeżeli Twoja reklamacja zostanie uznana, Produkt lub jego wadliwe komponenty/części zostaną bezpłatnie naprawione lub wymienione. Należy pamiętać, że wszelkie koszty dostawy poniesione w trakcie procesu zostaną poniesione przez Ciebie.
 6. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, koszt naprawy/wymiany i opłata wraz z kosztem dostawy w obie strony zostaną oszacowane i przesłane do Ciebie w celu potwierdzenia. Partnerzy serwisowi ePropulsion rozpoczną pracę dopiero po pisemnym potwierdzeniu.

Karty gwarancyjne

Poniżej znajdą Państwo karty gwarancyjne do pobrania.